Jij bent uniek, samen zijn we bijzonder!

Nieuwe ouders

U hebt uw kind(eren) op OBS De Klimboom aangemeld. Dat vinden wij heel erg fijn. Hieronder leest u over het reilen en zeilen van onze school. Als u na het lezen nog vragen heeft, kunt u hiervoor altijd terecht bij de leerkracht. Voor de meer algemene zaken verwijzen wij u graag naar onze schoolgids.

 

Groepen op OBS De Klimboom. 
De meeste groepen bestaan uit twee verschillende leerjaren.

Het ene jaar ben je de jongste in de groep en het daarop volgende jaar de oudste.

De groepsindeling is als volgt: groep 1-2, 3, 4-5, 6-7 en 8.
Vanaf groep 1 werken we al aan de vaardigheid zelfstandig werken en we spreken kinderen vanaf groep 1 al aan op hun verantwoordelijkheidsgevoel. 

 

Een veilige school.
Het is belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen. Pas als een kind zich lekker voelt, kan het tot leren komen. Gelukkig is dat “vertrouwde gevoel” er bij de meeste kinderen snel. Als school werken we hard aan het sociaal–emotioneel welbevinden van iedereen. Ook tijdens projecten richten we ons hierop.

 

Dagritmekaarten bij de kleuters.
De meeste kleuters kunnen nog niet lezen, maar willen wel graag weten hoe lang een dag duurt. Bovendien hebben kinderen, vooral op deze jonge leeftijd, behoefte aan (visuele) structuur. Op school gebruiken we daarom in de kleutergroep dagritmekaarten met afbeeldingen waarop het kind kan zien wat er die dag allemaal gaat gebeuren. Ook in de groepen daarna is altijd op een vast plek op het bord te lezen wat de dag gaat brengen.

 

Werken vanuit een thema in groep 1 -2.

Op school werken we met de kleuters vanuit een thema. Deze thema's kunnen al vast staan, maar het kan ook zijn dat de kinderen een thema kiezen dat hen aanspreekt.

Kinderen verkennen eerst het thema en daarna is er ruimte voor verbreding en verdieping. De thema's zijn inspirerend, doelgericht, en vooral leuk.

Tijdens het werken met een thema komen allerlei gebieden aan bod: rekenen, taal, sociaal-emotionele, kunstzinnige en motorische gebieden.  

Er is volop ruimte voor differentiatie. De activiteiten kunnen makkelijker of moeilijker gemaakt worden voor kinderen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben. 

De inrichting van de ruimte en het aanbod van materialen worden afgestemd op het thema en op wat de kinderen aanspreekt en inbrengen. Bij het inrichten van de hoeken en het verzamelen van materialen worden ook kinderen bij betrokken en zo 'groeit' de inrichting met het thema mee.

 

Spel.
Het accent in groep 1-2 ligt op spel. Het bevordert de zelfstandigheid, samenspel en de communicatie. De themahoek in de klas wordt aangepast bij een bepaald thema. Natuurlijk hoort bij spelen ook het opruimen, dit kunnen ook de kinderen in groep 1-2 al heel goed zelf.

 

Ieder kind een eigen ontwikkeling.
Het startpunt is het ontwikkelingsstadium waarin een kind zich bevindt als het op school komt. De leerkracht sluit hierbij aan. Ook in de jaren erna blijft dit een taak van de leerkracht, in onderwijstermen noemen we dit ook wel gedifferentieerd werken of adaptief onderwijs.

 

Verslaglegging is een belangrijke basis, in groep 1-2 gebeurt dit vooral n.a.v. observaties door de leerkracht. Observaties leveren veel vragen op, bijvoorbeeld wanneer een kind dicht boven zijn of haar werk hangt; Ziet de leerling goed? Hoe zit het met de fijne en grove motoriek? Kan het al samenspelen? Uiteraard kunt u als ouder hierover ook informatie geven. Wanneer u twijfels of vragen heeft hoort de leerkracht dit graag, andersom deelt de leerkracht haar bevindingen ook met u. De meeste kinderen hebben voor de start op de basisschool een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht. Bij de afsluiting van deze peuterperiode ontvangt u van de leidster of pedagogisch medewerker een eindverslag met bevindingen over uw kind. Dit document ontvangen we als basisschool graag. Zo kunnen we inspelen op de behoefte die voor uw kind al bekend zijn.

 

Engels.
Het leren van de Engelse taal maakt structureel deel uit van het onderwijs-programma vanaf de kleutergroepen. Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van het vermogen van jonge kinderen om spelenderwijs een vreemde taal te leren. Natuurlijk geven we in groep één nog geen échte Engelse lessen. De kinderen leren via spelletjes, oefeningen en liedjes de nieuwe taal snel én de kinderen vinden het heel erg leuk.

 

Engels

 

Ondersteuning en begeleiding van de kinderen.
Extra ondersteuning en begeleiding is altijd afhankelijk van een aantal factoren:
• De mogelijkheden van de leerkracht
• Extra ondersteuning naast de leerkracht
• Inzet van vrijwilliger of stagiaires

Kinderen met extra ondersteuning en begeleiding vallen altijd binnen het groepsplan onder de intensieve groep. De leerkracht bespreekt dit met de intern begeleider, tijdens de diverse groepsbesprekingen. Op deze manier kunnen ze samen overleggen wat de beste ondersteuning is voor dit kind, binnen de mogelijkheden van de school-groep en leerkracht.

 

Meer informatie kunt u terugvinden in het stuk over ondersteuning en begeleiding.

 

Continurooster.
Op OBS De Klimboom kennen we een continurooster in het het vijf gelijke dagenmodel. Alle kinderen eten tussen de middag op school een boterham. Na een ochtend hard werken is het rond 12.00 uur lunchtijd en eten de kinderen in de eigen klas met de leerkracht. Altijd een gezellig moment waarbij er tijd is voor een praatje met een medeleerling of met de leerkracht. Daarna gaan we buiten uitwaaien en ontspannen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in alle rust kunnen pauzeren en lunchen. We willen dit doen in een ontspannen, rustige en prettige sfeer.

 

schoolfruit

 

Maandfeest. 

Het maandfeest wordt verzorgd door een of meerdere groepen met als doel te laten zien waar zij de afgelopen maand mee bezig zijn geweest. Daarnaast kan er een thema gekoppeld worden aan het maandfeest zoals bijvoorbeeld de Kinderboekenweek.

 
Rapporten.
U krijgt in oktober een uitnodiging voor een welbevindengesprek/ouderinterview.

In november krijgen de kinderen een tussenrapport mee naar huis.

In februari en juni krijgen de kinderen een uitgebreid rapport.

U wordt als ouder uitgenodigd om dit rapport samen met de leerkracht en uw kind te bespreken.

 

Verjaardag van uw kind. 
Als uw kind jarig is, mag dat opp school natuurlijk gevierd worden. Samen met de leerkracht spreekt u de dag af dat de verjaardag gevierd wordt, uw kind mag deze dag een traktatie uitdelen. We willen u vragen de traktatie klein en gezond te houden. Op internet zijn hier vele voorbeelden van te vinden. De jarige mag de andere leerkrachten aan het einde van de dag trakteren. Uiteraard mag dit gewoon de kleine traktatie zijn die de kinderen ook ontvangen in de klas.

Voor de jarigen in groep 1-2 geldt dat u als ouder erbij aanwezig mag zijn.

 

verjaardag

 

Allergie.
Wanneer uw kind allergisch is, horen we dit uiteraard graag. Dit kan gericht zijn op voeding, maar ook dieren of andere zaken. Als het consequenties kan hebben voor de traktaties is het fijn dat u voor uw kind een eigen trommeltje met lekkers meebrengt. De leerkracht bewaart dit trommeltje.

 

Ziekte en verlof.
Wanneer uw zoon of dochter ziek is kunt u dit telefonisch doorgeven aan school, graag bellen tussen 08.00 - 8.20 uur, u kunt hiervoor ook gebruik maken van SchouderCOm. Wanneer u uw zoon of dochter heeft ziekgemeld hoeft u dit niet dagelijks te doen. Wel is dat fijn als het ziek zijn een langere periode gaat duren of als er een weekend tussen zit.

 

Als uw kind 5 jaar is geworden, is het leerplichtig. Als u vrij wilt hebben voor uw kind, dient u daartoe bij de directeur een formulier in te vullen. Voor verlof zijn wettelijke richtlijnen vastgesteld. In uitzonderlijke gevallen overlegt de directeur met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Meer informatie vindt u in de schoolgids of loop met uw verzoek even binnen bij de directie. 

 

Ouderparticipatie.
Voor vele taken is uw hulp als ouder gewenst, uiteraard is het voor u ook een mooi moment om zelf te ervaren wat er leeft op school. U kunt benaderd worden voor hulp door de leerkracht of oudervereniging.

 

samen

 

Waar hebben in de groepen zoal ouderhulp bij nodig:

Extra hulp bij een excursie
Extra hulp bij het lezen in groepjes
Extra hulp bij de doe-ochtend
Extra hulp bij het poetsen
Extra hulp bij de vieringen
Zorgen voor het vervoer en begeleiden van kinderen
Daarnaast hebben we als school uw hulp mogelijk nodig voor andere zaken. Dit kunt u terugvinden in het stuk over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.
Kortom u als ouder bent onmisbaar!

 

Brengen en halen.
De school is open vanaf 8.20 uur, er is dan ruimte om de leerkracht kort aan te spreken voor een mededeling of vraag. Om 8.30 uur start de schooldag, de leerkracht gaat dan ook echt beginnen. Komt u later, dan stoort u de kring en dat is erg vervelend. Probeer het afscheid kort te houden. Dit is beter voor u en uw kind. Mocht uw kind zéér veel moeite hebben met het afscheid nemen, geef uw kind dan toch over aan de leerkracht. Zodra moeder of vader weg is, is het verdriet meestal snel over.
Om 14.00 uur is de school uit en de kinderen hebben nog de middag om thuis te spelen. Voor jonge kinderen is het een lange dag. Merkt u dat de dag nog te lang is voor u kind wanneer hij of zij net gestart is op school, bespreek dit dan met de leerkracht.
Zoals u zult begrijpen is in de ochtend de tijd beperkt, ’s middags is meer ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Is er iets belangrijks thuis aan de hand waardoor het kind wat van slag kan zijn, bespreek dit dan a.u.b. met de leerkracht of geef het schriftelijk door. Een afspraak maken kan het gehele jaar.
De kleuters komen om 14.00 uur onder leiding van de leerkracht naar buiten. Wij vragen de ouders/oppas die de kinderen ophalen om buiten op het schoolplein te wachten. Bij heel slecht weer kunt u uiteraard binnen wachten.

 

Parkeren.
Kom het liefst op de fiets of te voet. Indien dit niet kan, vragen we u om de parkeerplaatsen rondom de school te gebruiken om overlast voor omwonenden te voorkomen. Fietsen kunnen geparkeerd worden in de fietsenstalling, graag uw kind hierbij begeleiden zodat de fietsenstalling voor iedereen toegankelijk blijft.

 

Tot slot…
Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben, heeft u nog vragen, stel ze gerust. Ook indien u informatie in deze brief mist, horen we dit graag.

 

Het team van OBS De Klimboom

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren