Jij bent uniek, samen zijn we bijzonder!

Zorgstructuur


Op IKC De Klimboom spreken we kinderen aan op hun eigen niveau. Het gevolg hiervan is dat kinderen binnen één groep aan verschillende leerstof kunnen werken. Door aan te sluiten bij het niveau van het kind proberen we elk kind optimaal te motiveren. Betrokkenheid is voor ons de krachtigste aanwijzing om te signaleren of kinderen zich goed ontwikkelen. Hoe groter de betrokkenheid die we bij kinderen weten te realiseren, hoe meer er wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van elk kind.

 

Ondersteuning en begeleiding van de jongste leerlingen in groep 1 t/m 4.
Extra ondersteuning en begeleiding is altijd afhankelijk van een aantal factoren:

 • De mogelijkheden van de leerkracht
 • Extra ondersteuning naast de leerkracht
 • Inzet van vrijwilliger en/of stagiaires

Leerlingen met extra ondersteuning en begeleiding vallen altijd binnen het groepsplan onder de intensieve groep. De leerkracht bespreekt dit met de intern begeleider, tijdens de diverse groepsbesprekingen. Op deze manier kunnen ze samen overleggen wat de beste ondersteuning is voor dit kind, binnen de mogelijkheden van de school-groep en leerkracht.

 

Groep 1
Er is extra ondersteuning en begeleiding voor kinderen die de school binnen komen wanneer:

 • op het overdrachtsformulier vanuit de voorschoolse periode is aangegeven dat er speciale aandacht vereist is
 • er door ouders, tijdens het intakegesprek, is aangegeven dat er extra ondersteuning nodig is met betrekking tot gedragsaspecten en/of een beperkte woordenschat. In het laatste geval wordt de onderwijstijd voor woordenschatonderwijs uitgebreid. In overleg met ouders wordt er door de leerkracht een map samengesteld zodat er ook thuis wordt geoefend met de aangeleerde woorden binnen de thema’s van de groep. Hiernaast worden extra woorden aangeboden (BAK lijst / Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters). Er wordt uitdrukkelijk samengewerkt met ouders en eventuele thuisondersteuners (Ons Welzijn, Veilig Thuis, logopedisten,) of vrijwilligers.

Groep 2-3 en 4

 • Kinderen met opvallend gedrag worden extra gevolgd en ondersteund in overleg met de ouders en eventuele thuisondersteuners. Gezamenlijke afspraken worden gemaakt en er zijn tussentijdse gesprekken waarin de afspraken worden geëvalueerd.
 • Kinderen met een beperkte woordenschat krijgen dezelfde aanpak als de kinderen in groep 1.

Groep 2

 • Kinderen met beperkte aanvankelijk leesvoorwaarden krijgen extra aandacht/uitbreiding van leertijd voor dit onderdeel. Eventueel wordt het programma “Bouw” ingezet in overleg en met begeleiding van ouders, ondersteuner en leerkracht. Bouw is een computerprogramma dat ontwikkelt is door de Universiteit van Amsterdam en door Lexima op de markt is gebracht. Het programma schakelt aan de hand van toetsen direct naar passende oefenstof voor de leerling die onder toezicht van een tutor of ouder de opdrachten maakt. Bij de leerkracht of coördinator maakt de betreffende leerling de toetsen.

Groep 3

 • Kinderen met problemen bij het aanvankelijk lezen krijgen uitbreiding van leertijd en in overleg met ouders extra oefening en werk voor thuis. Eventueel wordt het programma “Bouw” ingezet in overleg en met begeleiding van ouders, ondersteuner en leerkracht.
 • Kinderen met problemen bij het aanvankelijk rekenen krijgen uitbreiding van leertijd en in overleg met ouders extra oefening en werk voor thuis.

Groep 4 t/m 8

 • Kinderen met hardnekkige leesproblemen (vermoeden dyslexie) worden extra gevolgd en begeleid in de intensieve groep binnen het groepsplan. Hiernaast wordt er door de leerkracht voor een beperkt aantal kinderen een map samengesteld en is er uitbreiding van leertijd altijd in overleg met de ouders.
 • Kinderen met hardnekkige spellingsproblemen (vermoeden dyslexie) worden extra gevolgd en begeleid in de intensieve groep binnen het groepsplan. Hiernaast wordt er door de leerkracht voor een beperkt aantal kinderen een map samengesteld en is er uitbreiding van leertijd altijd in overleg met de ouders.
 • Kinderen met hardnekkige rekenproblemen (vermoeden dyscalculie) worden extra gevolgd en begeleid in de intensieve groep binnen het groepsplan. Hiernaast wordt er door de leerkracht voor een beperkt aantal kinderen een map samengesteld en is er uitbreiding van leertijd altijd in overleg met de ouders.

 

Kind volgsysteem.
Om de ontwikkeling van kinderen goed te kunnen volgen én omdat we geen enkel kind uit het oog willen verliezen, maken wij gebruik van een uitgebreid kind volgsysteem, waarmee we het ontwikkelingsproces van kinderen continu volgen. Het kind volgsysteem geeft een duidelijk beeld van hoe kinderen zich ontwikkelen en het helpt ons om tijdig te achterhalen welke kinderen extra zorg nodig hebben.

Vanaf het moment dat het kind in groep 1 start, wordt de ontwikkeling van het kind op verschillende wijzen systematisch gevolgd en vastgelegd. Dit aan de hand van methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen (o.a. van het CITO). Dit alles wordt aangevuld met eigen observaties van de leerkracht.

 

Van alle gesprekken met ouders en/of externe instanties wordt door de leerkracht een aantekening gemaakt in het kind volgsysteem.

 

 

Rapporten. 
In groep 1 t/m 8 krijgen de leerlingen een rapport. In dit rapport geeft de leerkracht aan wat het kind kan en wat nog aandachtspunten zijn. Tijdens oudergesprekken wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling met de ouders besproken evenals de resultaten op de methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen.

 

 

Reguliere begeleiding van leerlingen.
Op OBS De Klimboom is een intern begeleider (IB-er) werkzaam. Het is zijn taak de leerkrachten te begeleiden in het geven van (extra) ondersteuning en begeleiding aan de groep.

 

Iedere leerling heeft specifieke onderwijsbehoeften. Wij clusteren deze onderwijsbehoeften in drie subgroepen, met elk een eigen instructiebehoefte:

 • Basisinstructie
 • Verlengde instructie
 • Verkorte instructie

In de groepsbespreking bespreken leerkracht en IB-er het groepsoverzicht en het groepsplan, waarbij de door de leerkracht gemaakte keuzes besproken worden. In het groepsoverzicht zijn de resultaten en onderwijsbehoeften per leerling terug te vinden. Het groepsplan omvat een overzicht van de doelen, inhouden, aanpak en werkwijze per subgroep. Aan een groepsplan wordt altijd een tijdspad gekoppeld en het moment van evaluatie.

 

In overleg met de leerkracht wordt speciale aandacht besteed aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De IB-er en de leerkracht bekijken samen welke stappen ondernomen moeten worden om deze kinderen optimaal te begeleiden. Wanneer de ontwikkeling van een kind achterstand oploopt of wanneer een leerling gedurende lange tijd een weinig betrokken houding laat zien, wordt dat natuurlijk als eerste gesignaleerd door de groepsleerkracht. Zij zal in eerste instantie proberen om binnen de groep deze problemen op te lossen door het geven van extra begeleiding, aangepaste leerstof of door het voeren van gesprekken met de betreffende leerling en de ouders. Deze aanpak wordt beschreven in het groepsplan. Als de extra acties niet voldoende blijken te zijn gaat de leerkracht te rade bij de IB-er.

 

In principe zal de extra hulp binnen de klas plaatsvinden. Op verzoek van de groepsleerkracht kan de IB-er kinderen op bepaalde onderdelen/vakgebieden nader toetsen, om een nog duidelijker beeld te krijgen van de hulp die het kind nodig heeft. In dit geval worden ouders van tevoren geïnformeerd.

 

Soms kan het nodig zijn dat iemand van buiten de school wordt ingeschakeld, om een kind nader te screenen. U kunt hierbij denken aan: een extern onderzoeksbureau, GGZ, GGD, logopedist of iemand van het basisteam Jeugd en gezin. Indien het nodig is dat een externe instantie onderzoek doet, wordt aan ouders vooraf toestemming gevraagd. Natuurlijk kunnen ouders ook zelf een onderzoek laten uitvoeren.

 

 

Extra ondersteuning en begeleiding op IKC De Klimboom.
IKC De Klimboom maakt deel uit van het samenwerkingsverband 30.06. Binnen het samenwerkingsverband 30.06 zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de scholen de kwaliteit van de begeleiding van kinderen willen verbeteren. Dit wordt het drie fasen model binnen het onderwijs continuüm genoemd. Het doel hiervan is dat de basisscholen steeds beter in staat zijn kinderen ‘op maat’ te laten leren. Het drie fasen model is als volgt vormgegeven.


Fase I:

Voor alle kinderen is het basis leerstofaanbod beschreven in het groepsplan.
De ouders worden door de leerkracht geïnformeerd over de instructiegroep waarin
het kind is ingedeeld.


Fase II:
Als een kind de doelen uit het groepsplan en het basisaanbod niet kan behalen,
wordt er een aangepast en specifiek plan van aanpak gemaakt voor een
afgesproken periode. Het kind wordt in de leerlingbespreking besproken met de
intern begeleider en de ouders worden geraadpleegd.


Fase III:
Wanneer de doelen uit het plan van aanpak niet worden behaald volgt een
nadere analyse en bespreking door leerkracht en intern begeleider. Een externe deskundige wordt geraadpleegd. De ouders worden betrokken en er wordt hen om toestemming gevraagd.

 

Speciaal Basisonderwijs.
Op IKC De Klimboom proberen wij de kinderen naar behoefte te begeleiden. Toch is het soms onmogelijk om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling op onze school. Dan kan het nodig zijn een kind aan te melden voor het arrangement speciale school voor basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO). Een aanvraag voor dit arrangement kan alleen samen met de ouders gedaan worden met de bovenschool deskundige in een zogenaamd Multidisciplinair overleg (MDO). 

De ouders vullen daarvoor een aanvraagformulier in en de bovenschool deskundige vraagt het arrangement aan bij de toelatingscommissie (TLC). Als er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, kan een kind aangemeld worden bij een speciale school voor basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs. In Uden is dit SBO De Tandem of SO De Sterrenkijker (overige SO scholen zijn niet binnen de gemeente Uden gevestigd).

 

Aanname en begeleiding van kinderen met een beperking en een indicatie.
Op IKC De Klimboom wordt bij de aanmelding van een gehandicapte leerling in overleg met de directeur en interne begeleider aan de hand van diverse vragen onderzocht of wij in staat zijn de onderwijskundige antwoorden te geven die het kind nodig heeft. Centraal staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen. De school zal bij plaatsing en begeleiding van het kind gebruik maken van de ondersteuning van een school aangesloten bij een Regionaal Expertise Centrum en/of van de mogelijkheden die door het samenwerkingsverband 30.06 worden geboden. Als wij overgaan tot het plaatsen van een kind met een handicap wordt in overleg en in samenspraak met de ouders een begeleidingsovereenkomst besproken en vastgesteld. In deze overeenkomst staat beschreven wat er van iedereen wordt verwacht.

 

Schoolmaatschappelijk werk.

We vinden het belangrijk dat er voor elk kind, naast een goed leerstofaanbod, een goede persoonlijke begeleiding wordt geboden. We benaderen elk kind persoonlijk en proberen zoveel mogelijk ondersteuning en begeleiding op maat te geven. Deze ondersteuning en begeleiding op maat is niet alleen nodig op het terrein van de “cognitieve ontwikkeling”, maar zeker ook op het terrein van de “sociaal emotionele ontwikkeling” van het kind. Voor een tijdige signalering en advisering bij problemen op het gebied van de persoonlijkheidsontwikkeling, krijgt de school ondersteuning van een contactpersoon van het basisteam Jeugd en Gezin (BJG). De IB-er spreekt minimaal zes keer per jaar met de contactpersoon over leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Het gesprek tussen de IB-er en contactpersoon is anoniem. Daadwerkelijk contact vanuit het basisteam Jeugd en Gezin met ouders en/of het kind kan alleen plaatsvinden in overleg met ouders en indien zij hier toestemming voor geven.

 

Wanneer u vindt dat de persoonlijkheidsontwikkeling van uw kind niet verloopt zoals u dat verwacht, kunt u contact opnemen met de IB-er van school. De IB-er, de groepsleerkracht en ouders nemen samen met de schoolcontactpersoon de beslissing om schoolmaatschappelijk werk in te schakelen.

 

Doubleren/leerjaar overslaan.
In eerste instantie proberen wij alle kinderen zo lang mogelijk mee te nemen in het reguliere lesprogramma en de reguliere lesstof. Als dat niet mogelijk is streven we ernaar om alle kinderen op onze school op hun eigen niveau te laten werken, daarom komen doublures en groep(en) overslaan steeds minder vaak voor.

Toch kan het noodzakelijk zijn, dat een kind een leerjaar overdoet of overslaat vanwege de sociaal emotionele ontwikkeling of de behaalde en te verwachten resultaten. Dit gebeurt in overleg met de ouders, de groepsleerkracht, de intern begeleider en de directie aan de hand van een “besliswijzer”. De uiteindelijke beslissing wordt vanzelfsprekend door de school genomen.


De begeleiding van leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.
Tijdens de eerste informatieavond, aan het begin van het schooljaar wordt informatie gegeven over de opbouw van het leerjaar, de ROUTE 8 toets en andere specifiek voor groep 8 relevante zaken.

Bij de eerste rapportbespreking geven wij een tweede advies gebaseerd op de ontwikkelingen van het kind. Het eerste advies (pre advies) hebben de kinderen immers al samen met hun ouder(s) aan het eind van groep 7 gekregen. Ruim voordat de uitslag van de ROUTE 8 eindtoets bekend is krijgen de kinderen en hun ouders van de groepsleerkracht een definitief advies over de schoolkeuze. Dit advies is leidend voor aanmelding bij een school voor voortgezet onderwijs. Er volgt slechts een enkele keer in overleg met ouders een aanpassing van dit advies als de resultaten van de eindtoets beduidend hoger uitvallen dan het door de school gegeven advies.

 

De kinderen hebben de keuze uit verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Door de scholen van het voortgezet onderwijs wordt informatie aangeboden aan de school. OBS De Klimboom geeft een schooladvies wat de kinderen en de ouders kan helpen bij het bepalen van een keuze. Ouders beslissen samen met hun kind en melden hierna aan bij de onderwijsvorm van hun keuze.

 

De Klimboom geeft digitaal via een beveiligde omgeving, de beschikbare gegevens en een eigen – met de ouders besproken – advies door aan het voortgezet onderwijs. Ook vindt uitwisseling van ervaringen met de mentor plaats voordat het kind naar de brugklas gaat en nogmaals als het kind een half jaar in de brugklas zit (Udens College). 

 

o en b

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren