Jij bent uniek, samen zijn we bijzonder!

Wereldburgerschap

Het is de missie van IKC de Klimboom om kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden tot zelfstandige personen die vaardig, waardig en aardig zijn, voor zichzelf en hun omgeving. Hier en nu, maar ook later en overal.

 

We hebben dit mission statement samengevat in een poster:

poster wereldburgerschap

 

Werelds onderwijs op obs de Klimboom.

Het werelds onderwijs op onze school verwijst naar de hoge kwaliteit van ons onderwijs en de ontwikkeling van onze leerlingen tot wereldburgers.

 

Maatschappelijke toerusting en zich medeverantwoordelijk voelen voor de wereld.

Basisschool de Klimboom wordt gekenmerkt door een sterk en bewust maatschappijbeeld. Wij geloven dat medeburgers medeverantwoordelijk zijn voor de maatschappij waarin ze leven. We geven daarom onze leerlingen lessen mee in duurzaamheid en actief burgerschap. Dit moet leiden tot burgers die aardig zijn.

 

Persoonlijke vorming en de wereld aankunnen.

Wij willen dat kinderen die bij ons van school komen, evenwichtige leerlingen zijn die beschikken over voldoende vaardigheden om zich in de toekomst verder te kunnen blijven ontwikkelen. Welbevinden en betrokkenheid zijn hiervoor sleutelwoorden in ons onderwijs. Dit moet leiden tot burgers die waardig zijn.

 

Kennisvorming en kennis van de wereld hebben.

Niet alleen moeten kinderen over voldoende vaardigheden beschikken, maar ook moeten zij voldoende kennis hebben om de wereld om hen heen te kunnen begrijpen en zich er in te kunnen bewegen. Dit moet leiden tot burgers die vaardig zijn.

 

Je medeverantwoordelijk voelen voor de wereld, de wereld aankunnen en kennis hebben van de wereld betekent voor ons onderwijs dat we leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving. Hier en nu, maar ook later en overal.

 

Het Platform Onderwijs 2032 heeft in 2015 in opdracht van de staatssecretaris van Onderwijs een maatschappelijke dialoog gevoerd over de inhoud van het primair en het voortgezet onderwijs. In haar rapport pleit het platform voor een grotere nadruk op persoonsvorming dat naast kennisontwikkeling en maatschappelijke vorming het derde hoofddoel van het onderwijs is.

 

Medeverantwoordelijk voelen voor de wereld.

In ons werelds concept staan drie relaties centraal:

1.       De relatie met jezelf

2.       De relatie met je omgeving

3.       De relatie met de wereld

 

Relatie met jezelf.

Medeverantwoordelijkheid voor de wereld start bij verantwoordelijkheid dragen voor jezelf. Pas wanneer je goed kunt zorgen voor jezelf, kun je dat ook voor anderen en de wereld om je heen. De basis hiervoor is een goede gezondheid. Dat betekent voor ons dat we een strikt gezondheidsbeleid hanteren. We leren de kinderen dat gezond eten ook lekker kan zijn. We doen daarom onder andere mee aan het Europese schoolfruit programma.

 

Relatie met je omgeving.

We vinden het belangrijk dat we als school onderdeel zijn van de leefgemeenschap waarin ons schoolgebouw staat. We leren de kinderen zorg te dragen voor die leefgemeenschap en de mensen die er onderdeel van uitmaken. We noemen dat actief burgerschap. Ook vinden we het belangrijk om gebruik te maken van de kennis die binnen die leefgemeenschap aanwezig is. We halen deze kennis graag de school in of trekken er samen op uit.

 

Relatie met de wereld.

Naarmate de kinderen ouder worden, vergroten ze hun eigen wereld. Nieuwe technologische mogelijkheden maken het mogelijk om zelfs buiten de landsgrenzen contacten te leggen. Het is onze bedoeling om in de toekomst contacten te leggen met buitenlandse scholen.

Een methode die specifiek aansluit op  internationale oriëntatie is het International Primary Curriculum (IPC). Deze methode is bedoeld voor kinderen van 4-12 jaar en richt zich op de creatieve en zaakvakken. IPC zet de wereld van de kinderen in een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe ze dit kunnen toepassen in eigen land, en kijkt ook naar het perspectief van mensen in andere landen.

 

De beheersing van het Engels is van groot belang om op latere leeftijd te kunnen communiceren en samen te kunnen werken in een internationale context. Het geeft leerlingen het benodigde vertrouwen om zich thuis te voelen in de mondiale samenleving, waarin Engels de tweede taal van steeds meer mensen is. Bij ons op school kiezen we dan ook voor Engels als vreemde taal en starten we daarmee in groep 1.

 

De wereld aankunnen.

Om de wereld aan te kunnen moeten kinderen zich op een evenwichtige manier kunnen ontwikkelen. Daarvoor moeten zij zich bewust zijn van hun talenten, in balans zijn, vat hebben op hun eigen ontwikkeling en berekend zijn op de toekomst.

 

Talentontwikkeling.

Elke leerling heeft een talent. Niet alle kinderen zijn zich daarvan bewust. Om het zelfvertrouwen van kinderen te stimuleren, vinden wij het belangrijk dat kinderen hun eigen talenten en die van anderen leren herkennen. Belangrijk daarbij is dat kinderen ervan bewust worden dat iedereen een eigen talent heeft en dat èlk talent of kwaliteit even belangrijk is. We hebben daarom niet alleen maar aandacht voor kinderen die goed kunnen leren, maar ook voor kinderen die hun talenten hebben op het gebied van bijvoorbeeld sport, creativiteit en muzikaliteit.

 

Mindfullness en Mindset.

We merken de laatste jaren dat leerlingen snel zijn afgeleid. Leerlingen zijn gewend geraakt aan het continue reageren op prikkels van binnenuit en buitenaf. Ze weten niet dat het belangrijk is om ook momenten van rust in te bouwen. Op de Klimboom hebben we daar aandacht voor.

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat het toepassen van mindfulness in de klas leidt tot onder meer:

·       betere focus en concentratie;

·       meer zelfbewustzijn;

·       minder stress voor leerling en leraar;

·       groei van empathie en begrip voor anderen.

 

De term 'mindset' staat voor de manier waarop kinderen denken over zichzelf en hun kwaliteiten. Hierbij wordt verschil gemaakt tussen een vaste mindset en een groei mindset. Kinderen met een vaste mindset geloven dat hun kwaliteiten vaststaan. Je bent met een bepaalde 'hoeveelheid' intelligentie en kwaliteiten geboren en hiermee zul je het de rest van je leven moeten doen. Kinderen met een groei mindset daarentegen geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Uiteraard geloven wij als school in een groei mindset. Wanneer je er vanuit gaat dat je altijd beter kunt worden, vind je uitdagingen geweldig. Kinderen met een groei mindset genieten van moeilijk werk, omdat ze hierdoor het gevoel krijgen dat ze zich aan het ontwikkelen zijn. Fouten maken hoort er voor deze kinderen gewoon bij: je kunt er iets van leren en jezelf verbeteren. Een groei mindset leidt tot een passie voor leren. Wil je een kind zijn talenten optimaal laten benutten, dan is het dus van belang dat hij een groei mindset ontwikkelt. Wij helpen kinderen een groei mindset aan te leren of te behouden. Gelukslessen en Rots & Water training ondersteunen ons daarbij.

 

Gepersonaliseerd leren.

Met gepersonaliseerd onderwijs bedoelen wij geen individueel onderwijs. Integendeel, er wordt bij ons veel samengewerkt. Wel gaan we uit van onderwijsbehoeften van kinderen. We zetten in op doelgericht i.p.v. activiteitengericht onderwijs.  We zullen in de toekomst steeds minder uitgaan van gemiddelden en meer van ontwikkellijnen en leerlijnen. We gaan ook steeds meer uit van impliciete verwachtingen t.a.v. ieder kind, want elk kind is anders.

 

Kenmerken van ons gepersonaliseerd onderwijs zijn:

·       kinderen zijn zoveel mogelijk vanuit eigen interesse gemotiveerd;

·       de doelen van ons onderwijs hebben zoveel mogelijk betekenis voor de kinderen;

·       kinderen kunnen zich zelf goed aansturen en de zogenaamde executieve functies zijn goed ontwikkeld;

·       de kinderen hebben een steeds actievere rol in het leerproces;

·       de leerkracht heeft een steeds meer coachende/begeleidende rol.

 

Dat betekent dat ons onderwijs langzaam verandert. Het is niet de bedoeling om alles in één keer om te gooien. We willen als school echter wel in ontwikkeling blijven. Daarbij maken we kleine stapjes waarbij de grondhouding van leerlingen en leerkrachten langzaamaan verandert. Werken met specialisten op verschillende vakgebieden is zo’n kleine stap. Wellicht worden in de toekomst alle rekenlessen gegeven door één rekenspecialist. Ook willen we op termijn kijken hoe we leerkrachten kunnen faciliteren om met leerlingen in gesprek te gaan.

 

21st century skills.

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ict gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. Kinderen hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. We hebben het dan over vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid. Dit zijn deels onderzoeksvaardigheden en vaardigheden rondom digitale geletterdheid. Als school willen wij hierop voorsorteren. Om leerlingen goed voor te bereiden op de 21e eeuwse samenleving, vinden wij het belangrijk dat deze vaardigheden een plek krijgen in ons onderwijs.

 

Met de methode IPC werken we doelgericht en gestructureerd aan zowel deze vaardigheden, als aan het verder vormgeven aan gepersonaliseerd leren.

 

De basis op orde.

Met “de basis op orde” bedoelen we dat voor ons de basisvakken taal, rekenen en lezen  de speerpunten zijn in ons onderwijs. We zien taal en lezen als voertuig voor de verdere ontwikkeling. Hierop ligt onze grootste focus. We besteden hieraan dan ook veel tijd en aandacht. We doen dat behoorlijk gestuurd, met een grote afwisseling van werkvormen. Er wordt zowel klassikaal als in groepjes en zelfstandig gewerkt. We vragen ook een inspanning van ouders. We gaan er vanuit dat zij betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen en dat zij zich daar ook voor willen inzetten. Leren doen we dus met kinderen, ouders en school samen. Wat ons betreft betekent dat, dat de ouders zowel thuis als op school kinderen helpen bij het leren.

 

Op passende wijze omgegaan met verschillen.

Naast kinderen die extra steun nodig hebben van de leerkracht om zich de leerstof op een goede manier eigen te kunnen maken, zijn er ook leerlingen die gemakkelijk leren maar toch extra aandacht vragen. De komende jaren gaan we ons meer-en hoogbegaafdenbeleid verder vormgeven. Op dit moment werken we met een aantal kinderen al met zogenaamde mindarrangementen.

 

Extra ondersteuning.

naast de zogenaamde basisondersteuning zoals we die in de twee vorige punten hebben beschreven, heeft elke school nog één of twee sterke punten waarbij zij kinderen extra kunnen ondersteunen. Voor onze school betekent dat vooral dat wij extra ondersteuning kunnen bieden aan anderstalige kinderen.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren