Jij bent uniek, samen zijn we bijzonder!

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op OBS De Klimboom

 

Achtergrondinformatie.
Verschillende wetenschappelijke onderzoeken toonden herhaaldelijk aan dat kinderen meer gemotiveerd zijn, dat ze beter in hun vel zitten en dat leerprestaties toenemen wanneer hun ouders betrokken zijn bij de school. Alle reden voor IKC De Klimboom om de samenwerking met ouders zo goed mogelijk vorm te geven.

 

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op IKC De Klimboom.
Kinderen die we voorbereiden op de maatschappij van vandaag én morgen hebben recht op toekomstgericht en modern onderwijs. Modern onderwijs wil zeggen dat we in allerlei opzichten eigentijds zijn: in leermiddelen, in didactiek, in vakbekwaamheid van de leerkrachten en ook in de samenwerking met de ouders van onze kinderen.

 

Wat willen we niet:

 • We willen niet alleen informatie zenden.
  De informatie kan op deze manier al gauw te eenzijdig zijn, omdat wij vinden dat informatie nodig is voor u.
 • We willen niet alleen informatie zenden, waarna u informatie kunt terugzenden.
  Er is dan nog geen sprake van interactief contact.
  Het gaat slechts om tweezijdig zenden van informatie.

Wat willen we wel!
We willen samen met u als ouder(s) nieuwe informatie maken en met elkaar afstemmen. Met als doel een gezamenlijke verantwoordelijkheid te voelen voor de optimale ontwikkeling van uw kind(eren), 
zodat zij meer gemotiveerd zijn, beter in hun vel zitten en hun leerprestaties toenemen.

 

Natuurlijk sturen we nog steeds nieuwsbrieven, e-mails en berichten via schoudercom. Ook houden we onze website actueel. Maar dat doet geen recht aan de interactieve ouderbetrokkenheid die wij graag willen. We zijn als school vóór de beste ontwikkeling van en kansen voor uw kind. Samen komen we (school en ouders) in beweging om voor uw kind zo goed mogelijk samen te werken, elkaar van de beste ideeën te voorzien en op zoek te gaan naar alle waardevolle informatie waar uw kind beter van wordt.

 

Ouderbetrokkenheid op OBS De Klimboom betekent concreet dat we: 

 • Het schooljaar jaarlijks starten met een gezamenlijk gesprek tussen leerkracht, ouders en vanaf groep 5 ook de leerling.
  Dat gesprek kan bijvoorbeeld gaan over wat het kind wil leren in het komende jaar, welke uitdaging ouders zien voor hun kind en welke kansen op cognitief of intellectueel gebied de leerkracht voor het kind ziet in het komende seizoen. 
 • In hetzelfde gesprek contactmomenten tussen school en ouder(s) vastgesteld worden op basis van de behoeften van u en uw kind.
  Individuele contactvormen samen met ouders op basis van de behoeften van uw kind betekent in de praktijk dat in de ene situatie ouders en school twee keer een half uur in het schooljaar samen sparren over de ontwikkeling van uw kind en elkaar grondig informeren. In een ander geval is huisbezoek wenselijk omdat het voor dát kind goed is dat de leerkracht hem eens thuis ontmoet. En in weer een andere situatie is intensief contact (voorlopig) nodig. 
 • Op groepsniveau inventariseren welke behoeften ouders hebben aan collectieve (informatie) bijeenkomsten. 
 • Met u persoonlijke afspraken maken. We verwachten dan ook dat u op de bijeenkomsten of afspraken aanwezig zult zijn. We hebben immers samen een afspraak gemaakt.

 op

 

Ouderparticipatie op OBS De Klimboom betekent concreet dat we:

Van elke ouder vragen/verwachten dat zij minimaal één dagdeel (of avond) per schooljaar iets aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school bijdragen.

U kunt daarbij denken aan: 

 

Ouderparticipatie op het niveau van het kind.
Om de kinderen goed te leren kennen is een goed contact met ouders zeer belangrijk. Ouders weten wat hun kind heeft meegemaakt en welke weg het heeft afgelegd. Op verschillende manieren wordt het contact tussen school en thuis bevorderd. De contacten vanuit de school over het kind lopen voornamelijk via de groepsleerkracht in overleg met de klassenouders. 

 

Ouderparticipatie op het niveau van de groep.
Op OBS De Klimboom wordt gebruik gemaakt van een aantal werkvormen waarbij ouders een verrijkende rol spelen. Dankzij de hulp van ouders kan de school op een aantal punten in het programma iets extra’s doen. Al deze hulp van de ouders gebeurt steeds onder de verantwoordelijkheid en op aanwijzing van de school/leerkrachten. Hulp in de groep ziet er als volgt uit:

 • Extra hulp bij spelletjes en werken in de groepen 1-2
 • Extra hulp bij IPC 
 • Extra hulp bij een excursie 
 • Extra hulp bij het lezen in groepjes
 • Extra hulp bij de doe-ochtend 
 • Extra hulp bij het poetsen
 • Extra hulp bij de vieringen 
 • Zorgen voor het vervoer en begeleiden van kinderen
   

Ouderparticipatie op het niveau van de school.

Deelname aan diverse activiteiten zoals:

 • De PR werkgroep
 • Werkgroep verkeer
 • Schoolplein onderhoud
 • Luizenpluizen
 • Aankleding gebouw
 • Klusgroep
 • Ophalen oud papier
 • Geven van gastlessen voor kinderen en/of team
 • Of iets waar wij nog helemaal niet aan hebben gedacht….                                                                                                                                            

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren